Onafhankelijke consultancy sinds 1992

                       Galerij 3, 1411 LH  Naarden

                         tel.: 035 6943060 / fax: 035 6951632

 

home

diensten

Drs Ruud H. Veenstra RA

publicaties

actualiteiten

archief

disclaimer

                          

Chief Financial Officer, september-oktober 2008

"Letter of Auditor's Autonomy", door Ruud Veenstra

 

LETTER OF AUDITOR’S AUTONOMY

Indien de accountant een 'Letter of Auditor's Autonomy' ondertekent, bevestigt hij persoonlijk dat hij zelfstandig, onafhankelijk van de leiding en op basis van effectieve controlewerkzaamheden, dus autonoom en op deugdelijk grondslag, tot zijn accountantsoordeel is gekomen. Om iedere twijfel uit te sluiten moet de autonome totstandkoming van zijn oordeel ook voor iedereen kenbaar in de accountantsverklaring worden vermeld.

Hoe ziet zo'n 'Letter of Auditor's Autonomy' eruit? Een voorbeeldtekst.

Bevestiging zelfstandige totstandkoming van het accountantsoordeel over de jaarrekening

Deze bevestiging is afgegeven in samenhang met onze controle van de jaarrekening van [naam entiteit], bestaande uit de balans per [datum] en de winst- en verliesrekening over [periode] met de toelichting en de daarbij verstrekte accountantsverklaring.

Wij hebben deze jaarrekening gecontroleerd en zijn autonoom tot het in de accountantsverklaring weergegeven oordeel gekomen. Dienovereenkomstig, bevestigen wij naar beste weten en overtuiging het volgende:

 Verantwoordelijkheid

1.       Wij erkennen dat wij om reden van onze bijzondere controledeskundigheid, onze onafhankelijke positie en onze verantwoordelijkheid om te handelen in het algemeen belang, een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben.

Deugdelijke grondslag

2.       Uit deze verantwoordelijkheid vloeit voort dat onze onderzoekswerkzaamheden zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, dat een deugdelijke grondslag is verkregen voor het in de verstrekte accountantsverklaring weergegeven oordeel, en dat ook onze daarmee verband houdende rapporteringen steeds op een deugdelijke grondslag berusten en een duidelijk beeld geven van de uitkomst van ons onderzoek.

3.       Deze deugdelijke grondslag omvat zodanige onderzoekswerkzaamheden dat een zelfstandig accountantsoordeel is verkregen over:

a)      de controleerbaarheid van de onderneming en de adequaatheid en effectiviteit van de elektronische en niet-elektronische controlesystemen, voor zover dit oordeel noodzakelijk is om mede daarop een zelfstandig accountantsoordeel over de getrouwheid van de bovenbedoelde  jaarrekening te kunnen baseren;

b)      de juistheid en volledigheid van de bedrijfsgegevens, voor zover deze de basis vormen voor de jaarrekening en de externe verslaggeving en voor zover dit door een (deugdelijk uitgevoerd) accountantsonderzoek met de aan accountants ten dienste staande gegevensgerelateerde controlemiddelen op basis van de administratie kan worden vastgesteld.

4.       Wij zijn ons ervan bewust dat door onze onafhankelijke en deskundige waarneming van de bedrijfsprocessen ten behoeve van het verkrijgen van bedoelde deugdelijke grondslag, sommige gebreken in de elektronische en niet-elektronische controle- en terugkoppelingsmechanismen van de onderneming door accountantscontrole kunnen worden ontdekt, die niet gemakkelijk door de leiding van de onderneming kunnen worden onderkend vanwege de inherente betrokkenheid bij de bedrijfsprocessen waaraan zij leiding geeft en doordat daarvoor specifieke controledeskundigheid en onafhankelijke waarneming zijn vereist. De hieruit voortvloeiende bevindingen zijn van waarde voor de onderneming.

Letter of representation

5.       Omdat een accountantsonderzoek naar zijn aard beperkt is tot hetgeen waarneembaar is in de administratie en daartoe behorende gegevensdragers (artikel 2:10 BW) met de controlemiddelen die de accountant ten dienste staan, wordt de leiding gevraagd volgens de bijgaande tekst afrondend schriftelijk te bevestigen dat zij alle specifieke vragen van de accountant volledig en juist heeft beantwoord en dat zij de accountant tijdens de controle steeds naar beste weten en overtuiging heeft geļnformeerd over al hetgeen de leiding bekend is en relevant is voor de accountantscontrole en de beoordeling van vermogen, resultaat, solvabiliteit en liquiditeit (artikel 2:362 BW).  

Bevindingen

6.       In bovenbedoeld kader zijn alle door ons voor het bestuur van de onderneming relevant beoordeelde bevindingen, zijnde de uitkomst van de door ons zelfstandig uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden, in een zo vroeg mogelijk stadium gerapporteerd, zodat deze tijdig bij de besturing en het bestuur van de onderneming konden worden betrokken. De eindverantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de jaarrekening berust evenwel vanzelfsprekend bij de organen van de onderneming zoals is bepaald in Titel 9 Boek 2 BW en de statuten van [naam entiteit].

7.       Bedoelde bevindingen over [periode] treft u aan in [documenten specificeren].

8.       De gerapporteerde bevindingen omvatten alle door ons in het kader van onze controle geconstateerde relevante tekortkomingen in de adequaatheid (opzet) en effectiviteit (werking) van de elektronische en niet-elektronische controlesystemen. Voorts omvatten zij alle door ons geconstateerde onjuistheden van materieel belang in de (concept)documenten die ons in de voorbereidende fase van de interne en externe verslaggeving door de onderneming ter controle ter hand zijn gesteld.

Hoogachtend,

[naam + handtekening eindverantwoordelijke externe accountant]

Plaats, datum

[naam accountantsorganisatie]