Onafhankelijke consultancy sinds 1992

                       Galerij 3, 1411 LH  Naarden

                         tel.: 035 6943060 / fax: 035 6951632

 

home

diensten

Drs Ruud H. Veenstra RA

publicaties

actualiteiten

archief

disclaimer

                          

Chief Financial Officer, mei-juni 2006

"CFO-column: 'Surrogaatkennis-economie', door Ruud Veenstra

Door Ruud Veenstra [i]

De zogenaamde Ďkenniseconomieí wordt ten onrechte bejubeld. Deze bestaat net zomin als een decennium geleden de Ďnieuwe economieí bestond. Mobiele verbindingen, het wereldwijde web, verkooppraatjes en politieke hypes voeden de illusie dat kennis verkregen wordt door te Ďgooglení, te kopiŽren en te subsidiŽren. De reŽle economie van (echte) kennis blijft buiten beeld, waardoor kansen worden gemist en de echte bedreigingen van onze welvaart niet worden onderkend.

Kennis maakt deel uit van het menselijk denkvermogen en het menselijk gevoel en ontstaat door scheppend denken, mentale arbeid, een kritische en open geest en integere communicatie. Kennis kan daarom, te beginnen met iedere nieuwe generatie, slechts groeien door geconcentreerde persoonlijke inzet van mentale energie en betekenisgeving in de relevante context. Met andere woorden, kennis is en blijft een schaars goed en kan alleen groeien in een cultuur van aandachtige opvoeding, aandachtig onderwijs en actief onderricht. In een verwarde cultuur die zich overwegend richt op Ďconsumptieí, moet men zich terecht zorgen maken over de globalisering van de productie. Het antwoord is echter niet het bejubelen en subsidiŽren van  Ďkenniseconomieí maar het erkennen van de reŽle economie van kennis en productie. Productie is in essentie voortbrenging door inspanning en arbeid, kennis en organisatie.  

In het financiŽle verkeer moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen overmaat aan financiŽle Ďdataí (gegevens) tegenover informatie en kennis. Van informatie kan pas worden gesproken als vaststaat dat de gegevens waarop deze is gebaseerd niet zijn gemanipuleerd en juist en toereikend zijn in de precieze context waarin deze worden gebruikt. Veel van wat als informatie wordt opgediend is in werkelijkheid politieke en commerciŽle propaganda. Voor zover sprake is van integere informatie ontbreekt vaak de Ďkennisí om deze te kunnen begrijpen. De roep om Ďtransparantieí lijkt hieraan tegemoet te komen, maar in werkelijkheid is transparantie in het economische en financiŽle verkeer ver te zoeken.

De natuurlijke transparantie van het financiŽle verkeer (dat is op echte kennis en integere communicatie gebaseerd overzicht en inzicht) is verloren gegaan door onoverzichtelijke jaarrekeningen en betekenisloze accountantsverklaringen, maar ook door financiŽle derivaten, optiehandel, geknutsel met indexen, hedgefondsen en onwenselijk complex gemaakte financiŽle producten, zoals aandelenlease en zogenaamd Ďaflossingsvrijeí hypotheek(schulden).

WILLEKEUR Het onderscheid tussen reŽle prijsvorming en luchtbellen wordt verder belemmerd door het ontbreken van eenduidig en neutraal monetair beleid. Vrije marktwerking en reŽle prijsvorming zijn wereldwijd verder weg dan ooit door fragmentarische, maar dominante, politieke, monetaire en fiscale sturing, formele en reŽle handelsbelemmeringen, alsmede ondoorzichtige substantiŽle subsidiestromen. De quasi Ďvrije marktí gaat gepaard met ICT-ondersteund overheidsingrijpen dat gedťtailleerder, dwingender en willekeuriger is dan ooit. Daarbij komt dat essentiŽle economische vraagstukken, zoals de geopolitieke verdeling van eindige voorraden grondstoffen en energiebronnen alsmede instandhouding van een aanvaardbaar natuurlijk milieu en leefmilieu, toch al niet kunnen worden opgelost door vrije marktwerking. Alle genoemde onderwerpen beÔnvloeden het vermogen, het resultaat, de kasstromen en de continuÔteit van iedere onderneming substantieel. Ook ondernemingsbestuurders en accountants kunnen dus niet aan een grondige heroriŽntatie ontkomen. Deze moet zich richten op overzichtelijke financiŽle arrangementen en transacties, overzichtelijke verslaglegging en effectieve accountantscontrole. Nederland moet metterdaad investeren in echte kennis door fundamentele aandacht voor opvoeding, onderwijs en onderricht van nieuwe generaties.        


[i]  [i] Drs Ruud H. Veenstra RA heeft een lange staat van dienst als openbaar accountant van grote en internationale ondernemingen (vanaf 1970) en als onafhankelijk accountancy-consultant (vanaf 1992) en publiceert daarnaast regelmatig over vakonderwerpen. www.veenstraaccountancy.nl